QUAY SỐ GIẢI NHẤT

MÃ DỰ THƯỞNG

  • 0

  • 0

  • 0

  • 0

  • 0

  • 0

  • 0

STT MÃ DỰ THƯỞNG SỐ SERI SỐ ĐIỆN THOẠI GIẢI THƯỞNG
5 108002 VLE203081A00015 84939359XXX Giải nhất
4 102609 VLE202990A01445 84909250xxx Giải nhất
3 129520 VLE203016A00175 84367224XXX Giải nhất
2 123099 VLE202729A00370 84357147XXX Giải nhất
1 118956 VLE203085A00116 84971163XXX Giải nhất