QUAY SỐ GIẢI NHÌ

MÃ DỰ THƯỞNG

  • 0

  • 0

  • 0

  • 0

  • 0

  • 0

  • 0

STT MÃ DỰ THƯỞNG SỐ SERI SỐ ĐIỆN THOẠI GIẢI THƯỞNG
20 102805 VLE202068A00267 84862151XXX Giải nhì
19 103767 VLE203001A00296 84976000XXX Giải nhì
18 102856 VLE202990A01209 84932035XXX Giải nhì
17 100025 VLE203053A00070 84908344XXX Giải nhì
16 100661 VLE202799A00263 84976000XXX Giải nhì
15 109588 VLE202727A00388 84973890XXX Giải nhì
14 108056 VLE203066A00224 84961532XXX Giải nhì
13 108676 VLE202757A00266 84934882XXX Giải nhì
12 109522 VLE202637A00225 84976000XXX Giải nhì
11 103487 VLE203085A00678 84908090XXX Giải nhì
10 107569 VLE203034A00005 84906913XXX Giải nhì
9 108273 VLE202756A00093 84947127XXX Giải nhì
8 109125 VLE203024A00267 84782012XXX Giải nhì
7 106848 VLE202990A00790 84914067XXX Giải nhì
6 109056 VLE202979A00500 84972745XXX Giải nhì
5 100020 VLE202901A00100 84983260XXX Giải nhì
4 108084 VLE202994A00173 84387152XXX Giải nhì
3 103825 VLE203006A00073 84986537XXX Giải nhì
2 109523 VLE202525A00285 84976861XXX Giải nhì
1 107551 VLE202455A00654 84987574XXX Giải nhì